Kancelaria, w ramach otwartego Ukrainian Desk, oferuje kompleksową obsługę prawną dla ukraińskich podmiotów zamierzających prowadzić działalność lub już działających na rynku polskim. Zakres usług Kancelarii jest dostosowany do potrzeb naszych klientów i obejmuje w szczególności:

 • bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • sporządzanie i redagowanie treści umów; negocjowanie, interpretację i zmianę umów już zawartych
 • doradztwo w zakresie tworzenia, przekształceń i likwidacji spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia spółek prawa handlowego
 • doradztwo i przygotowanie dokumentacji w zakresie tworzenia fundacji i stowarzyszeń
 • reprezentację w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • reprezentację i zastępstwo w postępowaniach przed sądami i urzędami
 • obsługę w zakresie windykacji należności w postępowaniach egzekucyjnych
 • obsługę w zakresie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości
 • obsługę i doradztwo w zakresie legalizacji pobytu i uzyskiwania zezwoleń na pracę

W związku z obecną sytuacją w Ukrainie, Kancelaria zapewnia również bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy. W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc prawną w kwestiach dotyczących m.in. legalizacji pobytu, uzyskania pozwolenia na pracę i pomocy w dostępie do świadczeń gwarantowanych dla osób ze statusem uchodźcy. W zespole Kancelarii znajdują się prawnicy posługujący się językiem ukraińskim.

Наша Юридична фірма, в рамках відкритого Ukrainian Desk, надає комплексне юридичне обслуговування для українських суб’єктів, які мають намір вести бізнес або вже ведуть бізнес на польському ринку. Сфера послуг адаптована до потреб наших клієнтів і включає, зокрема:

 • постійні консультації з питань ведення бізнесу
 • підготовку та редагування змісту договорів, ведення переговорів, інтерпретацію та внесення змін до вже укладених договорів
 • консультування з питань творення, перетворення та ліквідації спілок, товариств і компаній комерційного права
 • підготовку документації, необхідної для злиття, поділу або перетворення спілок, товариств і компаній комерційного права
 • консультації та підготовку документації в сфері творення фондів та об’єднань
 • представництво в процесі реєстрації в Національному судовому реєстрі
 • представництво у провадженнях у судах та офісах
 • послуги у сфері стягнення заборгованості у виконавчому провадженні
 • послуги в сфері купівлі та продажу нерухомості
 • обслуговування та консультації з питань легалізації перебування та отримання дозволів на працевлаштування

У зв’язку з ситуацією в Україні, надаємо також безоплатну правову допомогу громадянам України. В рамках наданих послуг ми пропонуємо юридичну допомогу в питаннях, пов’язаних, зокрема, з легалізацією перебування, отриманням дозволу на працевлаштування та обслуговування в сфері доступу до гарантованих пільг для осіб зі статусом біженця. До нашої команди входять юристи, які володіють українською мовою.