Obsługa prawna jednego z członków konsorcjum Generalnego Wykonawcy następujących projektów:

 1. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” – część ściekowa i przygotowanie osadów do unieszkodliwiania. Wartość netto umowy wynosiła: 200 mln Euro i 1.151.793,155,00 PLN (ok. 519 mln Euro). Kontrakt był dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 1. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych w ramach kontraktu: Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (termiczna utylizacja osadów ściekowych). Wartość umowy netto wynosiła 102 766 753,09 Euro. Kontrakt był dofinansowany przez Fundusz Spójności.

Budowa w ramach kontraktów FIDIC zgodnie z:

FIDIC YELLOW BOOK – Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę

FIDIC RED BOOK – Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego

W ramach kompleksowej obsługi prawnej oferujemy w szczególności:

 • bieżące doradztwo prawne związane z realizacją obydwu inwestycji (w tym „dyżury” w siedzibie klienta),
 • w razie potrzeby udział w spotkaniach/naradach projektowych,
 • weryfikację zgodności dokumentów przedkładanych przez Wykonawców z umowami o wykonanie robót budowlanych (gwarancji bankowych etc.),
 • bieżącą weryfikację korespondencji pod kątem ewentualnych ryzyk prawnych,
 • przygotowanie pod kątem prawnym pism do Zamawiającego, Inżyniera, pozostałych członków konsorcjum Generalnego Wykonawcy, podwykonawców,
 • przygotowywanie formalnych opinii prawnych w kluczowych kwestiach związanych z realizacją projektu,
 • udział w negocjacjach z Zamawiającym, pozostałymi członkami konsorcjum Generalnego Wykonawcy, podwykonawcami,
 • w razie potrzeby przygotowywanie czy też weryfikację Protokół Konieczności, Protokołów z Negocjacji, aneksów/ugód z Zamawiającym, pozostałymi członkami konsorcjum Generalnego Wykonawcy, podwykonawcami,
 • w razie potrzeby weryfikację zgodności aneksów/ugód z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz umowami dotacyjnymi,
 • w razie potrzeby obsługa prawna wszelkich sporów sądowych związanych z realizacją inwestycji etc.