Prawnicy naszej Kancelarii wielokrotnie przeprowadzali audyt prawny (ang. legal due diligence) podmiotów prowadzących działalność w różnych branżach.

Zadaniem audytu prawnego jest analiza bieżącego stanu prawnego spółki w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych mogących wpłynąć na prowadzone negocjacje z innymi podmiotami lub też na realizację zamierzonych inwestycji.

Audyt prawny obejmuje analizę w szczególności:

 • zagadnień korporacyjnych (związanych z organizacją i funkcjonowaniem spółki),

 • umów zawartych z członkami organów podmiotu, wspólnikami, akcjonariuszami oraz podmiotami powiązanymi,

 • spraw pracowniczych,

 • zobowiązań spółki,

 • umów z kontrahentami,

 • spraw związanych z prawami własności intelektualnej,

 • zobowiązań administracyjnoprawnych,

 • postępowań sądowych i administracyjnych.

Kładziemy również nacisk na analizę zagadnień związanych z rodzajem działalności prowadzonej przez spółkę.

Zwieńczeniem każdego audytu prawnego jest sporządzenie raportu obejmującego wszystkie ryzyka prawne (pogrupowanie na podstawie ich stopnia istotności – od niskiego do wysokiego)  wykryte podczas badania due diligence. Raport końcowy zawiera również rekomendacje mające na celu zniwelowanie wykrytych ryzyk oraz sugerowane rozwiązania mogące usprawnić funkcjonowanie spółki oraz lepsze zabezpieczenie jej interesów.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie audytu prawnego spółek prowadzących działalność leczniczą. W odniesieniu do podmiotów działających w tej branży, weryfikacji poddane zostały, oprócz zagadnień ogólnych przytoczonych powyżej, wszelkie aspekty związane z prowadzeniem działalności leczniczej, w tym w szczególności:

 • dokumentacja dotycząca wpisu do rejestru działalności podmiotów prowadzących działalność leczniczą,

 • dokumentacja poświadczająca spełnianie szczególnych wymogów nałożonych przez ustawy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia,

 • zagadnienia administracyjne związane ze specyfiką działalności podmiotu leczniczego,

 • zawarte umowy o świadczenie usług opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy też umowy zawarte z podwykonawcami,

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz bieżące szkolenia personelu.