Absolwent Prawa oraz Administracji I i II stopnia w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (oba kierunki studiów zwieńczone otrzymaniem dyplomu z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem). Pięciokrotny stypendysta Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów Prawa (w latach akademickich 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 oraz 2015-2016). Doświadczenie zawodowe zdobywał od trzeciego roku studiów w kancelariach prawnych w Krakowie, gdzie w jego głównym zakresie obowiązków leżała bieżąca obsługa klientów oraz sporządzanie pism procesowych. Cennym punktem na mapie jego doświadczenia zawodowego było zatrudnienie w ramach struktur PwC Legal sp. k. – kancelarii prawnej zrzeszonej pod logo PwC (PricewaterhouseCoopers), stanowiącą globalną sieć przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze, gdzie zajmował się szeroko pojętą obsługą prawną wiodących marek zarówno z rynku krajowego, jak i ogólnoświatowego. Szeroki zasób doświadczenia uzupełnił w strukturach przedsiębiorstwa z rynku budownictwa kolejowego, zajmując się kompleksową obsługą inwestycji, począwszy od etapu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez zawarcie i realizację umowy o roboty budowlane lub dostawy aż do finalizacji inwestycji i kwestii ewentualnych roszczeń z tytułu nienależytego wykonania robót oraz usunięcia wad i usterek.

Specjalizacja:

  • prawo gospodarcze i cywilne
  • prawo zamówień publicznych
  • prawo i postępowanie administracyjne
  • prawo budowlane

Doświadczenie:

  • prawo gospodarcze i cywilne (bieżąca obsługa przedsiębiorców, doradztwo korporacyjne, audyt prawny spółek – due dilligence)
  • prawo zamówień publicznych (sporządzanie ofert przetargowych od strony formalnoprawnej, formułowanie roszczeń pod adresem podmiotów zamawiających oraz podwykonawców)
  • prawo i postępowanie administracyjne (sporządzanie pism ze środkami zaskarżenia od rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym)
  • prawo budowlane (przygotowywanie i negocjowanie postanowień umów o roboty budowlane lub dostawy, występowanie z roszczeniami z tytułu kar umownych oraz gwarancji i rękojmi)

Języki:

  • angielski

E-mail:

phajduk@puwalski.pl