Oferujemy doradztwo i obsługę prawną zakładania, likwidacji oraz bieżącej działalności spółek handlowych.

Co oferujemy:

  • bieżące doradztwo prawne i podatkowe (min. sporządzanie informacji i formalnych opinii prawnych),

  • obsługę prawną procesu zakładania i likwidacji spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,

  • obsługę prawną zmian kapitałowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – umarzanie udziałów/akcji, podwyższanie bądź obniżanie kapitału zakładowego, konwersja zadłużenia na udziały/akcje,

  • pomoc prawną dla zarządu i rad nadzorczych w zakresie wdrażania ładu korporacyjnego  i nadzoru nad nim, oraz w zakresie weryfikacji zgodności działalności spółek z obowiązującymi przepisami prawa i nadzoru nad nią,

  • przygotowywanie od strony prawnej zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, przygotowywanie i aktualizację dokumentów wewnętrznych spółki,

  • doradztwo prawne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (zakładanie i rejestracja, obsługa bieżąca).