Oferujemy doradztwo i obsługę prawną projektów międzynarodowych (opartą o CISG, UNIDROIT etc.), od umów po reprezentację w sporach handlowych.

Co oferujemy:

  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych (umów sprzedaży towarów, dostawy, dystrybucyjnych/dealerskich itp.) z kontrahentami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), zasad UNIDROIT, reguł INCOTERMS, zasad rozstrzygania sporów międzynarodowych (arbitraż itp.) oraz czołowych porządków prawnych,
  • obsługę prawną projektów międzynarodowych, w tym międzynarodowych umów o dzieło (np. umów o budowę/modernizację obiektów przemysłowych), umów o roboty budowlane (FIDIC), umów o świadczenie usług, umów licencyjnych i innych umów związanych z własnością przemysłową,
  • pomoc prawną w odpowiednim zabezpieczaniu międzynarodowych transakcji handlowych (międzynarodowych rozliczeń pieniężnych) – akredytywy, gwarancje bankowe itp.,
  • reprezentację w międzynarodowych sporach handlowych (ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego arbitrażu), dochodzenie należności od kontrahentów zagranicznych z krajów Unii Europejskiej (zob. Reprezentacja przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi),
  • doradztwo w zakresie prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie obrotu handlowego (swoboda przepływu towarów) i swobody świadczenia usług,
  • obsługę prawną inwestycji zagranicznych (zob. Obsługa prawna cudzoziemców).