Oferujemy doradztwo i obsługę prawną na każdym etapie projektów IT, audyty prawno-autorskie oraz z zakresu przetwarzania danych osobowych.

Co oferujemy:

 • obsługę prawną projektów IT ( dla wykonawców z branży i przedsiębiorców zamawiających usługi informatyczne) w tym:

  • wdrożenia systemów komputerowych – sporządzenie, opiniowanie i negocjowanie umów, pomoc prawna w trakcie realizacji projektu,

  • umowy serwisowe i utrzymaniowe,

  • outsourcing informatycznych aspektów działalności,

  • zakup sprzętu i oprogramowania,

  • umowy licencyjne, nadzór nad licencjami na programy komputerowe itp.,

  • wspólne przedsięwzięcia podmiotów z branży IT (konsorcja i in.),

 • doradztwo prawne w zakresie reklamy, mediów i internetu,

 • audyty przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych,

 • audyty w zakresie praw autorskich (licencje, poprawność umów zawartych z wykonawcami), w tym przy fuzjach i przejęciach.

Oferecemos um serviҫo de consultadoria e assistência jurídica em cada etapa dos projectos IT, auditorias jurídicas e do autor e no âmbito do processamento de dados pessoais.

O que oferecemos:

 • assistência jurídica nos projectos do sector IT (para as empresas deste sector e as sociedades que encomendam os serviҫos informáticos),  inclusive:

  • implementaҫão dos sistemas informáticos – elaboraҫão e negociaҫão dos contratos, bem como a preparaҫão dos pareceres sobre os mesmos, auxílio jurídico durante a realizaҫão do projecto,

  • contratos de manutenҫão e assistência técnica,

  • outsourcing dos trabalhos informáticos,

  • aquisiҫão do equipamento e dos programas informáticos,

  • contratos de licenҫas, fiscalizaҫão das licenҫas para os programas informáticos etc.

  • colaboraҫão entre entidades do sector IT (consórcio e outros).

 • serviҫo de consultadoria jurídica no âmbito de publicidade, média e Internet,

 • auditorias concernentes ao cumprimentos das disposiҫões sobre o processamento de dados,

 • auditorias no âmbito dos direitos do autor (licenҫas, elaboraҫão correcta dos contratos celebrados com os subempreiteiros), inclusive no caso das fusões e aquisiҫões.

Les ofrecemos asesoramiento y asistencia jurídicos a cada etapa de los proyectos del sector TI, auditorías en materia del derecho de autor y de gestión de datos de carácter personal.

Nuestra oferta:

 • Servicios jurídicos para proyectos TI (tanto para contratistas del sector como para empresarios compradores de servicios informáticos), incluso:

  • implementación de sistemas informáticos: elaboración, revisión y negociación de contratos, asistencia jurídica durante la realización del proyecto,

  • contratos de servicio y de mantenimiento,

  • subcontratación de servicios informáticos,

  • compra de dispositivos y programas,

  • contratos de licencia, control de las licencias para los programas informáticos, etc.

  • cooperación con otras entidades del sector TI (consorcios, etc.).

 • Asesoramiento en materia de publicidad, medios de comunicación e Internet.

 • Auditorías para el cumplimiento de las leyes de tratamiento de datos de carácter personal.

 • Auditorías en materia de derechos de autor (licencias, regularidad de los contratos firamdos con los contratistas), incluyendo fusiones e interceptaciones.

Wir bieten Ihnen Rechtsberatung und –betreuung in jeder Etappe von IT-Projekten, Urheberrechtsaudits, sowie Audits im Bereich der Personendatenverarbeitung.

Unser Angebot:

 • Rechtsberatung bei IT-Projekten (sowohl für Erbringer der Dienstleistungen aus der IT-Branche, als auch für Unternehmer, die IT-Dienstleistungen bestellen):

  • Einsatz von EDV-Systemen – Anfertigen, Begutachten und Aushandeln von Verträgen, Rechtsberatung im Laufe der Projektrealisation,

  • Service- und Wartungsverträge,

  • EDV – Outsourcing,

  • Einkauf von Hard- und Softwares,

  • Lizenzverträge, Aufsicht über Software-Lizenzen etc.,

  • Gemeinsame Vorhaben von IT-Unternehmen (Konsortien etc.),

 • Beratung im Bereich von Werbung, Medien und Internet,

 • Kontrolle (Audits) der Beachtung von Datenverarbeitungsvorschriften,

 • Audits im Bereich der Urheberrechte (Lizenzen, Richtigkeit von mit den Auftragnehmern geschlossenen Verträgen), auch bei Verschmelzungen und Übernahmen.

We offer consultancy and legal service at all stages of IT projects, audits related to copyright and to processing personal data.

We offer:

 • legal service of IT projects (for contractors from this field and for entrepreneurs ordering IT services) including:

  • implementation of computer systems – drafting, giving opinions and negotiating agreements, legal assistance in the course of project implementation,

  • service and maintenance agreements,

  • outsourcing of informatics-related aspects of business,

  • purchase of hardware and software,

  • license agreements, supervision of computer software licenses etc.,

  • joint ventures of entities from IT industry (consortia and others),

 • legal consultancy related to advertising, media and the Internet,

 • audits related to compliance with data processing regulations,

 • audits related to copyright (licenses, correctness of agreements concluded with contractors), including mergers and takeovers.